Beach Resorts

Hot bathing places in Xiamen

2019-04-11 09:45

Xiamen boasts rich beach resources along the coast of Huandao Road and Kulangsu. Hot bathing places in Xiamen include Baicheng Beach, Huangcuo Beach, Yefengzhai Beach, Haiyuntai Beach, Taiyang Bay Beach, Zhenzhu Bay Beach, Guanyinshan Beach, as well as Gangzaihou, Dadeji and Guanhai Garden on Kulangsu Island.

[ Web editor:Robin Wang, Wu Jianhan    Source:visitxiamen.com ]